Bon dla nauczycieli na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego

Jaka jest procedura ubiegania się o wsparcie na zakup laptopa? Wykaz nauczycieli, którzy mogą ubiegać się o wsparcie na zakup laptopa.

Ustawodawca w art. 29 ustawy Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący do zapewnienia nauczycielom właściwych warunków pracy. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania. Ustawa z 7 lipca 2023 o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, na podstawie której nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli skorzystać z możliwości zakupu ze środków publicznych laptopa lub laptopa przeglądarkowego pozwoli na efektywniejszą realizację podstawy programowej, która przewiduje stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.

Uprawnieni nauczyciele

Ze wsparcia ze środków publicznych na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego mogą skorzystać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Rozporządzenie z Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, wskazuje e 4 grupy nauczycieli objętych wsparciem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego jak i kolejność wsparcia tych grup.

Trzy pierwsze grupy uprawnione do wsparcia podlegającego na otrzymaniu jednorazowego świadczenia w postaci bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego to nauczyciele wychowawcy i nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne (przedmioty) w klasach IV -VIII szkół podstawowych. W czwartej grupie zostali wskazani inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV-VIII.

Prawodawca nie zdefiniował zwrotu „przyporządkowani do klas IV-VIII”, w mojej opinii należałoby zaliczyć do tej grupy innych niż wychowawca czy nauczycieli prowadzący zajęcia wynikające z podstawy programowej, nauczycieli prowadzących z uczniami tych klas zajęcia opiekuńcze, wychowawcze czy zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a zatem tak zwanych nauczycieli specjalistów (w szczególności pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego), nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli wychowawców świetlic.

Wykaz nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu na zakup laptopa – 2500 zł

Do otrzymania bonów uprawnieni są nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach IV-VIII lub z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w tym prowadzący:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 6. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 7. zajęcia religii lub etyki;
 8. naukę języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury;
 9. zajęcia wychowania do życia w rodzinie
  • nauczyciele prowadzący dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII podstawowych, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
  • nauczyciele wspomagający, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
  • nauczyciele specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy 
  • wychowawcy świetlic szkolnych prowadzący zajęcia z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
  • nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII;
  • dyrektorzy szkół podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII, a także dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, w skład których wchodzi taka szkoła podstawowa, niezależnie od tego, czy realizują oni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, czy też zostali zwolnieni z obowiązku jego realizacji.
  • nauczyciele uczący w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w oddziałach klas IV-VIII oraz w ogólnokształcącej szkole baletowej. Dotyczy to zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych jak i nauczycieli przedmiotów artystycznych.  
  • urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, urlopy wychowawcze –  nauczyciel przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy na urlopie wychowawczym może ubiegać się o wsparcie w postaci bonu na zakup laptopa.

Nauczyciele, którzy nie są uprawnieni do składania wniosku o bony na zakup laptopów:

 1. nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych lub wyłącznie z uczniami tych klas;
 2. nauczyciele, którzy w dniu 30 września 2023 r. nie pozostawali w stosunku pracy w szkole lecz prowadzili zajęcia na innej podstawie niż stosunek pracy
 3. osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w szkole
 4. wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, którzy realizują wyłącznie zajęcia na tym stanowisku (nie prowadzą jednocześnie zajęć w szkole podstawowej w klasach IV-VIII).
 5. nauczyciele uczący w szkole muzycznej I stopnia, w której prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne.

Co trzeba zrobić?

Aby otrzymać bon na laptop, nauczyciel ujęty w czwartej grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek do organu prowadzącego szkołę. Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej. Ostateczny termin złożenia wniosku to 12 listopada 2023 r.

Organ prowadzący szkołę składa (w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od nauczyciela nauczyciela) jeden wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia w systemie teleinformatycznym.

Ze wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego nie skorzysta nauczyciel, który na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący do Ministra Cyfryzacji będzie nieobecny w pracy w jednej z następujących przyczyn:

 • pozostaje w stanie nieczynnym,
 • przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 KN;
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych.

Organ prowadzący szkołę przed złożeniem zbiorczego wniosku może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie weryfikacji czy nauczyciel nie jest nieobecny w pracy z powyższych powodów.

Nie można korzystać z kilku form wsparcie

Nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia związana ze sfinansowaniem ze środków publicznych zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego. W przypadku, gdy nauczyciel otrzymał laptop, laptop przeglądarkowy lub świadczenie na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych, decyduje, czy korzysta ze wsparcia wynikającego z ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, czyli z bonu, czy wsparcia przewidzianego w tych innych programach. Jeżeli wybierze wsparcie przewidziane w ustawie o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (bon) to laptop lub laptop przeglądarkowy otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego nauczyciel go otrzymał. Nauczyciel zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym zakresie.

Wsparcie w wysokości 500 zł podczas pandemii COVID-19 nie wyklucza

Minister Cyfryzacji w odpowiedzi na pytanie dotyczące wsparcia udzielanego na podstawie § 10c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wskazał: „W myśl zapisów ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli zwrotowi nie będzie podlegał laptop przeglądarkowy zakupiony ze środków publicznych w ramach programów, które przewidywały dofinansowanie ogólnie, na niesprecyzowany dokładnie sprzęt komputerowy czy oprogramowanie. Oznacza to, że nauczyciele, którzy skorzystali z programu wsparcia realizowanego przez MEiN podczas pandemii Covid-19, który przewidywał dofinansowanie w kwocie 500 zł na naukę zdalną, będą mogli skorzystać z bonu na zakup laptopa. W programie dofinansowania na naukę zdalną można było wykorzystać 500 zł na dowolny sprzęt. Zwrotowi mogą podlegać tylko laptopy, które nauczyciel otrzymał na własność z wcześniejszych programów sfinansowanych ze środków publicznych, których celem był wprost zakup laptopa”.

Procedura realizacji wsparcia

Nauczyciele otrzymają jednorazowe świadczenie w postaci bonu w wysokości 2500 zł, za który będą mogli nabyć laptop lub laptop przeglądarkowy w terminie do 31.12.2025 r.
W przypadku, gdy nauczyciel zakupi laptop lub laptop przeglądarkowy za niższą kwotę nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy wartości czy wykorzystania pozostałej kwoty na inny cel. Jeżeli nauczyciel zdecyduje o zakupie sprzętu za wyższą kwotę niż 2500 zł, zobowiązany jest dopłacić różnicę. Płatność dokonywana jest jednorazowo, nie ma możliwości rozłożenia zakupu na raty. Nauczyciel nie może również ubiegać się o wymianę bonu na gotówkę czy inne środki płatnicze.

Ustalenie prawa do wsparcia następuje na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku w systemie teleinformatycznym, nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej. Nauczyciel otrzyma na adres mailowy wskazany we wniosku kod potwierdzający przyznanie bonu.

Płatność bonem będzie następowała poprzez system teleinformatyczny służący do obsługi tego bonu. Nauczyciel powinien wybrać sklep sprzedający laptopy lub laptopy przeglądarkowe wskazany na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie BIP Ministra Cyfryzacji zarejestrowany w systemie teleinformatycznym.

Dokonując zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego należy wybrać sprzęt, który spełnia minimalne wymagania techniczne, dotyczące oprogramowania i certyfikatów, określone dla sprzętu komputerowego dla nauczyciela i zawarte w załączniku do Ministra Edukacji Narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży, wprowadzony do obrotu na terytorium UE, sprawny technicznie, w oryginalnych opakowaniach, nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.

Nauczyciel nie jest jednakże zobowiązany do weryfikacji tych wymogów, gdyż sprzedawca powinien mu zaoferować sprzęt zgodny z tymi warunkami i złożyć oświadczenie, że laptop lub laptop przeglądarkowy spełnia minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego określone w przepisach prawa. Nauczyciel dokonując płatności w systemie teleinformatycznym potwierdza płatność kodem, który otrzyma na telefon komórkowy.

Laptop staje się własnością nauczyciela

Zakupiony w ramach wsparcia w postaci bonu laptop lub laptop przeglądarkowy jest własnością nauczyciela. Nauczyciel może korzystać z zakupionego sprzętu do przygotowania się do zajęć, doskonalenia zawodowego, czy nauki zdalnej. Dyrektor szkoły, organ prowadzący czy Minister Cyfryzacji nie są uprawnieni do kontrolowania nauczyciela w jaki sposób korzysta ze sprzętu zakupionego ze środków publicznych. Nauczyciel jest właścicielem sprzętu może zatem składać reklamacje z tytułu wadliwości sprzętu lub niezgodności z umową sprzedaży oraz dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi sprzedawcy lub ewentualnie gwarancji producenta.

Laptop lub laptop przeglądarkowy zakupiony bonem nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia zakupu. Nie uregulowano natomiast zasad postępowania w przypadku, gdyby doszło do zbycia sprzętu przed tym terminem, jakikolwiek sankcji, czy obowiązku zwrotu kwoty 2500 zł, czy części tej kwoty. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

Ustawodawca nie przewiduje zwrotu laptopa lub laptopa przeglądarkowego w przypadku zmiany szkoły lub rozwiązania stosunku pracy. Laptopy i laptopy przeglądarkowe zakupione bonem są zwolnione spod egzekucji administracyjnej oraz z podatku od spadków i darowizn. Natomiast zbędne sprzęty powinny być przekazywane przez nauczycieli podmiotom uprawnionym do ich zbierania, zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

1. Ustawa z 7 lipca 2023 o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369)

2. Rozporządzenie z Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2071)

Dodatkowe informacje:

Aktualna lista zarejestrowanych sklepów, w których nauczyciele mogą zrealizować przyznane bony dostępna jest:
https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/wyszukiwarka


Anna Król

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu.

0 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
90 zł do końca roku.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Autor: Anna Król
Prawo w świetlicy
Więcej na temat: Prawo w świetlicy
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Od lat niezastąpiona pomoc. Kopalnia pomysłów, z których zawsze można skorzystać.
Jestem bardzo zadowolona. Liczba pomysłów i scenariuszy jest ogromna. Zawsze korzystam z planów pracy.
Jedyne wsparcie tylko dla wychowawców świetlic, prenumeruję od lat i poleciłam wielu koleżankom.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: